Burgerparticipatie: De inwoners van een gemeente dienen centraal te staan bij het maken van gemeentelijk beleid. Dit betekent dat aangesloten moet worden bij wat er bij wijk- en dorpsraden leeft. Ook dienen burgerinitiatieven gesteund te worden. Inwoners weten vaak beter dan een overheid wat er nodig is voor behoud van de leefbaarheid in hun gemeente. Beleidsmaatregelen moeten zoveel mogelijk ondersteunend zijn aan inwonersbelangen, waarbij steeds nagegaan dient te worden waar de behoefte aan informatie ligt om zorg te dragen voor voldoende draagvlak.

Zorg: Decentralisatie van taken en bevoegdheden vanuit de rijksoverheid richting gemeenten heeft geleid tot veel operationele en financiële tekorten bij gemeenten en het teloor gaan van zorginstellingen, terwijl de landelijke begroting een fors overschot kent. GB vindt deze onevenwichtigheid onaanvaardbaar en vraagt de gemeente om bij het rijk steeds te wijzen op de negatieve gevolgen van de marktwerking in de zorg.

Wonen: De overheid heeft de grondwettelijke taak te zorgen voor huisvesting. De overheid heeft door haar beleid (bijv. verhuurdersheffing) gezorgd voor een enorme woonlasten voor inwoners. Door strikte handhaving van een eerlijk woonpuntenstelsel en sociale woningbouw streeft GB naar een oplossing. De gemeente moet met de regio en provincie actief op zoek naar de mogelijkheden om woningen te bouwen in de buitengebieden zonder aantasting van de ecologische hoofdstructuur. GB is tegen hoogbouw en inbreiding die het groene karakter van Apeldoorn zou aantasten.

Sociale Voorzieningen: De gemeente zorgt voor sociale zekerheid (basisvoorzieningen) voor haar inwoners. Zij dient oog te hebben voor ouderen. GB is voor de regelluwe verstrekking van bijstand. Anderzijds is GB tegen versnipperde tegemoetkomingen aan minima, omdat daarmee de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groter wordt. Mantelzorgers moeten gesteund worden en de gemeente dient mensen met een beperking tegemoet te komen, juist ook bij de toegankelijkheid van openbare ruimte.

Onderwijs: De gemeente wordt door de rijksoverheid gebruikt voor haar onderwijsbeleid dat zich kenmerkt door de eis van ‘passend onderwijs’. GB stelt zich daarin kritisch op, de belangen van ouders dienen steeds voorop te staan. De gemeente neemt de regierol op zich bij huisvesting van onderwijsinstellingen.

Veiligheid & Justitie: Openbare orde komt onder druk door een toename van regels die niet gehandhaafd kunnen worden door geldgebrek. GB is tegen het faciliteren van deze regeldruk en vóór handhaving. De gemeente zal hierin een nieuwe balans moeten vinden door te streven naar terugkeer van een politiepost/hulpdienst in alle dorpen. GB is tegen een algeheel vuurwerkverbod en vóór vuurwerkvrije zones.

Milieu & Leefomgeving: GB is tegen bomenkap en kritisch op de klimaatagenda waar dat leidt tot milieuschade. Inwoners dienen financieel gecompenseerd te worden voor de gevolgen van overheidsbeleid (van-het-gas-af). De gemeente moet bij de plaatsing van zonnepanelen voorrang geven aan daken van openbare gebouwen en burgerinitiatieven. Het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgebieden dient niet gefaciliteerd te worden. De gemeente moet wel inspelen op de omzetting van boerenbedrijven naar ecologische landbouw door haar faciliterende rol te vervullen in regionaal en provinciaal verband.